Wij komen nog even terug op hetgeen de gemeente als antwoord heeft gegeven en waar ze het hebben over een juridisch kader….

Hieronder de vraag (2) en het antwoord van de gemeente;

Vraag 2
Wat is de juridische status van de Visie Buitenzomerlanden en het zonnepark?

De gemeenteraad van Binnenmaas heeft de visie vastgesteld. Deze vaststelling is een besluit. Het gevolg van dit besluit is in juridische zin dat er een zogeheten ruimtelijk kader is ontstaan. Dit betekent dat de gemeente in principe meewerkt aan de uitwerking van de visie. Alleen wanneer er nieuwe inzichten zijn waardoor medewerking onmogelijk is, kan worden afgeweken.
Gemeente Binnenmaas heeft de visie ‘De Buitenzomerlanden’ vastgesteld. De raad heeft deze bevoegdheid om visies vast te stellen.

Wat nu volgt is een wat technisch antwoord, maar dat geeft het beste weer hoe het precies zit.
Bepaalde soorten visies moeten volgens de wet ter inzage worden gelegd. Dat betekent dat ze open staan voor inspraak. Een voorbeeld is een structuurvisie. Deze wordt door de raad vastgesteld en daarna gepubliceerd. Op een structuurvisie kunnen inwoners dus reageren.
Niet voor elk type visie is dit wettelijk vastgelegd. Visie ‘De Buitenzomerlanden’ is vooral bedoeld om een samenhangend beeld bij het gebied te schetsen. De raad stelde dit als richting vast en heeft daarbij gekozen om geen inspraak te laten plaatsvinden met een reden: veel projecten uit de visie worden pas uitgevoerd op (zeer) lange termijn. De gemeenteraad heeft daarom gekozen dat per project communicatie / participatie plaatsvindt. Dit is toegestaan. En dat betekent dus ook dat inwoners niet op deze visie konden reageren.

Formeel zijn de juiste wegen bewandeld. De gemeente heeft ook niet willen doen alsof participatie wel plaatsvond. Tegelijk geeft een visie wel een bepaalde richting weer en dat maakt dat een gemeente niet zomaar nee kan zeggen tegen projecten die in de visie staan opgenomen. Als de gemeenteraad alsnog wil afwijken van de richting dan is dat mogelijk. Maar alleen wanneer er inhoudelijke argumenten zijn waardoor de situatie van nu is gewijzigd ten opzichte van het moment van vaststellen. Is dit niet het geval dan volgt de gemeente dat wat in de visie staat. Daar staat de gemeente ook nog steeds achter. Wat ook duidelijk werd, is dat het gesprek met inwoners onvoldoende is gevoerd. Dat erkennen we en daarin brengen we verandering door nu alsnog in gesprek te gaan.
De visie in samenhang met het collegebesluit van 2020, over het voornemen om de procedure voor het zonnepark te starten, maakt dat Eneco een beroep kan doen op hun initiatief om een zonnepark te realiseren.
Uiteraard is hier wel een procedure voor omgevingsvergunning voor nodig met de
bijbehorende inspraakmogelijkheden.

Veel bla bla. Volgens ons snapt de gemeente het zelf niet meer….

*************************************

Vraag:
Door wie zou dan een juridisch traject gestart kunnen/moeten worden?

Zegt Eneco geen claim te willen indienen maar wel een juridisch traject? Is dit dan niet een geheel verkeerd signaal geweest vanuit Eneco?

Vraag:
In het stuk staat ‘alleen wanneer er inhoudelijke argumenten zijn waardoor de situatie van nu is gewijzigd ten opzichte van het moment van vaststellen’. Zijn de zorgen en bezwaren niet genoeg argumenten????

Moeten wij ons opnieuw zorgen gaan maken? Was deze avond dan toch ook weer geheel zinloos en voor de bühne?

*************************************

– wordt vervolgd –

#

Comments are closed