Vanuit Echt voor Barendrecht (EVB) hebben wij een persbericht ontvangen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State van vanmorgen met betrekking tot de verleende vergunning voor het windpark aan de Oude Maas.

Wij delen deze graag met u:

*************************************************************************************************

BIJLAGE: SCHRIFTELIJKE VRAGENSET
Barendrecht, 30 juni 2021


Betreft: Gevolgen Nevele uitspraak Raad van State voor windplannen in en om Barendrecht

Geacht college,

Hedenmorgen 30 juni 2021 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ (202003882/1/R3).

Die uitspraak heeft volgens onze fractie mogelijk verstrekkende gevolgen voor verleende en te verlenen vergunningen van windturbines op land en dus op de plannen daartoe in en om Barendrecht.

De Raad van State heeft bepaald dat op grond van het Europese recht een voorafgaande milieubeoordeling gemaakt moet worden voor windturbinenormen op het gebied van onder meer geluid, slagschaduw en veiligheid. De algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling mogen voorlopig niet langer worden gebruikt voor windturbineparken. Het kabinet is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken. Tot die is gemaakt, kunnen geen nieuwe besluiten worden genomen over windturbineparken.

Daarover hebben wij een aantal vragen:

Vaanplein (Bestemmingsplan)
De uitspraak heeft ons inziens gevolgen voor het bestemmingsplan windpark Vaanplein dat momenteel door het college wordt voorbereid. In dat bestemmingsplan dienen immers normen te worden gesteld. En die moeten goed gemotiveerd worden. Terwijl er nu dus geen materieel toetsingskader (meer) is op basis waarvan kan worden beoordeeld of en hoe wordt voldaan aan de bescherming of verbetering van de mens en diens leefomgeving. Er zal immers met name op grond van de Strategische Milieu Beoordelingsrichtlijn vooraf met wetenschappelijke zekerheid moet worden vastgesteld dat geen verslechtering optreedt. Die bepalingen zijn voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk.

Zonder een deugdelijk toetsingskader is dat praktisch vrijwel niet mogelijk, met name niet nu in de praktijk de turbines steeds meer hinder en overlast bezorgen, ook omdat deze steeds hoger worden en langere wieken hebben en dichter in de buurt van de bebouwing en woningen komen te staan.

Het is de planwetgever in onze beleving niet toegestaan om bestemmingsplannen vast te stellen waarvan realisatie zich niet verdraagt met de windturbinebepalingen. De uitvoerbaarheid van het plan is dan niet verzekerd.

 1. Deelt het college deze opvatting?
 2. Wat zijn volgens het college de gevolgen hiervan op de planvorming voor windpark Vaanplein? Zowel inhoudelijk als qua planning?

  Windpark Oude Maas
  Voor bestaande of geplande windturbineparken kan met deze uitspraak in de hand worden verzocht om eerder verleende vergunningen in te trekken. Zo betoogt de in Barendrecht gevestigde advocaat mr. Peter de Lange, van Vos & de Lange advocaten. Zijn kantoor is gespecialiseerd in windturbinezaken.

 3. Is het college het met mr. de Lange eens? Vos & De Lange advocaten heeft een modelbrief opgesteld en online gepubliceerd, zie: https://www.vdladvocaten.nl/model-intrekkingsbrief-vergunningen-windturbines/
 4. Is het college nog altijd, net als de afgelopen jaren, van opvatting dat windturbinepark Oude Maas een verslechtering is van de woon- en leefomgeving (waaronder natuur- en recreatie) in Barendrecht?
 5. Is het college bereid om, eventueel met behulp van deze modelbrief, het bevoegd gezag van windturbinepark Oude Maas te verzoeken om de verstrekte vergunningen in te trekken?
 6. Zo ja, wilt u ons van de voortgang op de hoogte houden?
 7. Zo nee, waarom niet?

  We zien uit naar de beantwoording,
  Dick Heijboer Fractiesecretaris Echt voor Barendrecht
  Woordvoerder op dit dossier is Lennart van der Linden

Fractievoorzitter : lennartvdlinden@echtvoorbarendrecht.nl / Tel: 0643910704
Fractiesecretaris : dickheijboer@echtvoorbarendrecht.nl / Tel: 0640217356
Postadres : Echt voor Barendrecht (EVB), Boeier 135, 2991 KH Barendrecht
Internet : www.echtvoorbarendrecht.nl / www.facebook.com/echtvoorbarendrecht / https://twitter.com/EVBdrecht
Email : info@echtvoorbarendrecht.nl
Girorekening : IBAN: NL06 INGB 0006 0917 06 / BIC: INGBNL2A
KvK-nummer : 58127100

*************************************************************************************************

#

Comments are closed